1. trasa

RUKOVĚŤ

Historie První trasy se počítá na pět desetiletí, během kterých se mnohé změnilo. Namísto přirozené soudržné party pár desítek lidí, propojených společnými zážitky, se jedná o rozsáhlou a méně sourodou pospolitost.

I ti, kdo formovali její povahu a nepsané zásady jejího fungování, se dnes vzájemně liší daleko víc, než tomu bývalo v dobách, kdy spontánně vznikaly zásady společného soužití a staly se jejím samozřejmě přijímaným kodexem. Přibylo nových lidí, zásadně se změnilo vnější prostředí, mnohé věci jsou jinak a zdaleka ne všechno je zřejmé. Právě proto je sepsána tato Rukověť, vedená snahou zřetelně formulovat volné principy společného života, trasové podstaty, sounáležitosti a svébytnosti.

 

 1. Kdo jsme my – První trasa

 

 1. Jsme volným a dobrovolným sdružením lidí, svébytnou partou působící jako První trasa mezi podobnými skupinami (trasami) tzv. PanTAKového společenství ve smyslu Deklarace První trasy. Spojují nás společné zájmy, hodnoty a aktivity, zaměřené na turistiku a pobyt v přírodě, kulturu a společenské události.
 2. Pospolitost První trasy je založena na rovnosti a svobodě jednání, na vzájemné důvěře, úctě a toleranci. Dodržujeme zásadu, že osobní svoboda končí na hranicích svobody ostatních.
 3. Za členy První trasy jsou považováni všichni, kdo s ní absolvovali alespoň tři Velké Stezky a tak či onak se podíleli na jejích aktivitách měrou, která je opravňuje k zařazení do trasových adresářů. Účast na společném dění je pak i opravňuje, aby o něm spolurozhodovali a volili radu včetně vedoucího První trasy.
 4. Za přátele První trasy považujeme ty, kdo se opakovaně účastní jejích trasových akcí a projeví zájem být informováni o trasovém dění.
 1. Společná činnost a pořádání akcí
 1. Pořádání trasových akcí První trasy garantuje člen trasy - Pořadatel akce. K němu směřujeme náměty a připomínky týkající se akce a respektujeme, že má konečné slovo. Za organizátory akce si vybírá další lidi a ve vzájemné shodě sdělují pokyny a informace pro účastníky.
 2. Pořadatel akce (garant) vymezuje její povahu a z ní vyplývající předpoklady účasti, požadavky a nároky, kladené na účastníky a konkrétní záležitosti jejího pořádání (ubytování a pod.).
 3. Přímo na akci jsou ústně sdělovány aktuální informace a pokyny organizátorů (hlásání). Ty zásadní je vhodné presentovat na dostupném místě také v písemné podobě. Každý z účastníků akce nese svou odpovědnost za to, že je zná.
 4. Pořadatel akce odpovídá za její finanční výsledek. Po jejím ukončení předkládá radě rámcové vyúčtování a celé trase orientační zprávu o průběhu akce, vč. podnětů, zkušeností a případných stanovisek k problémům.
 5. Náklady na uspořádání trasové akce jsou hrazeny z poplatků účastníků, nepředpokládané výdaje mohou být hrazeny dodatečně. Pokud byl předem dohodnut rozpočet akce, může ve zdůvodněných případech její nepředpokládaný deficit být uhrazen trasou.
 6. Organizátorům jsou hrazeny režijní náklady s pořádáním akce spojené. Při dopravě soukromými auty přispíváme nejen na přímé výlohy (benzin, silniční poplatky…), ale také na režijní výdaje (pojistka, údržba…). 
 7. Účastníme se také akcí pořádaných TAK Praha a jinými trasami PanTAKového společenství. Rada První trasy zprostředkuje informace a případně také účast zájemců z První trasy.
 8. Na trase jsou vítány i akce pořádané lidmi z První trasy, které nemusí být veřejně oznámeny a jsou soukromou záležitostí jejich pořadatelů. Předpokladem je, že budou předcházet termínovým kolisím s vymezenými akcemi První trasy a TAKu (primárně Velkých a Pidi Stezek), předem označených v kalendáři trasy.
 1. Vedení trasy
 1. Celkový chod trasy a její řízení zajišťuje pětičlenná rada První trasy (vedoucí trasy a čtyři členové). Za svou činnost a rozhodnutí jsou rada i vedoucí trasy odpovědni členům První trasy. Vedoucí trasy musí být členem TAK Praha.
 2. Adekvátní témata a rozhodnutí rady jsou presentovaná v Poporadnících, v Jedničkáři, případně na slezinách. Členové První trasy k nim mohou - do stanoveného termínu - mailem nebo na nejbližší slezině vznášet připomínky a námitky.
 3. Na podstatné náměty a připomínky z První trasy rada veřejně reaguje. Pokud k návrhům rozhodnutí v konkrétní záležitosti vznese dvacet (či více) procent členů První trasy podstatné námitky, není předložený návrh přijat a zůstává předmětem jednání.
 4. Zásadní problémy První trasy a principy jejího působení projednává a případně schvaluje užší plénum První trasy.
 1. Rada a užší plénum První trasy
 1. Základní úlohou rady je podněcování a koordinace trasové činnosti včetně pořádání akcí; je garantem ve vztahu První trasy k TAKu, respektive k PanTAKovému společenství.
 2. Rada zajišťuje distribuci informací všem zájemcům. Proto vytváří, udržuje a případně presentuje seznam lidí z První trasy. Každý z První trasy odpovídá za aktualizaci svých údajů v něm.
 3. Rada řeší také případné nesrovnalosti, prohřešky či spory a postupuje při tom uvážlivě.
 4. Rada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů; v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas vedoucího trasy. Rada je usnášeníschopná, pokud se na radě sejdou alespoň tři radní.
 5. Rada se schází podle potřeby, obvykle jednou měsíčně. Jednání rady jsou otevřená a o jeho výsledcích informuje členy První trasy v Poporadníku.
 6. Rada První trasy je volena na dvouleté období. Volby a jejich volební řád jsou vyhlášeny alespoň měsíc předem. Zajišťuje je tříčlenná nezávislá volební komise a mohou se jich zúčastnit všichni z První trasy.
 7. Volen je vedoucí trasy a další čtyři členové rady. V případě zvolení nečlena TAKu za vedoucího trasy, se ten stává vedoucím trasy až po jeho přijetí za člena TAK Praha.
 8. Kandidovat mohou všichni členové, kteří projeví zájem nebo jsou (se svým souhlasem) navrženi některým členem První trasy. Kandidáty na vedoucího trasy a na členy rady registruje volební komise a zveřejňuje nejméně deset dnů před datem volby.
 9. V případě, že z rady odpadne některý člen, bude nahrazen dalším kandidátem s nejvyšším počtem hlasů, případně proběhne dodatečná volba.
 10. Užší plénum trasy je navrhováno z členů První trasy, kteří se účastnili alespoň třiceti Velkých Stezek, z těch, kdo v minulosti působili jako vedoucí trasy a z dalších (cca deseti) lidí, významně přispívajících svou aktivitou k současnému životu trasy.
 11. Užší plénum je navrhováno a doplňováno radou trasy. K návrhu mohou členové trasy do jednoho měsíce vznášet připomínky či námitky. Členství v plénu je podmíněno souhlasem navrženého a jeho zájmem.
 12. Jednání užšího pléna je svoláváno radou - případně na základě návrhu dvaceti a více procent členů trasy -  alespoň tři týdny předem.
 13. Užší plénum je usnášeníschopné, pokud se sejde nadpoloviční většina jeho členů. Pokud tato podmínka není ani napodruhé splněná, přechází pravomoc pléna v projednávaném tématu na radu.
 14. Užší plénum může nadpoloviční většinou všech svých členů odvolat některého člena rady či celou radu, nebo naopak může - se souhlasem členů rady - prodloužit její mandát. Podobně může jednorázově upravit či změnit zásady obsažené v této Rukověti.
 1. Trasová komunikace
 1. Základními způsoby komunikace na První trase jsou trasový e-mail, „hlásání“ na slezinách či akcích a případně trasové www stránky. Část www stránek může být přístupná pouze členům První trasy na základě individuálního hesla.
 2. Preferujeme stručné, věcné a srozumitelné vyjadřování (vč. uvádění předmětu sdělení, zejména v „předmětu“ mailové zprávy).
 3. Do „Hlásání“ na slezinách postupně přispívá každý, kdo chce ostatním něco podstatného sdělit a podle zvážení přítomných lidí slouží „Hlásání“ i k diskusi otevřených témat. 
 4. Mailová komunikace je rozdělena do dvou oblastí a v každé z nich je obousměrná. Trasové zprávy (<taktrasa1@googlegroups.com>) jsou určeny pro informace bezprostředně se týkající života trasy. Ostatní informace a zprávy patří na Fórum (<forum-taktrasa1@googlegroups.com>).
 5. Získání informací je záležitostí každého z nás, a pokud nevyužívá některé z uvedených možností, je na něm, aby se k informacím dostal prostřednictvím přátel.
 6. Desetidenní předstih považujeme za dostatečný pro to, aby se každý k informacím dostal, byl v obraze a mohl adekvátně reagovat. 

Závěrem

Uváděné principy a zásady vymezují některé společné záležitosti a naznačují způsoby našeho jednání. Jejich úpravy a změny, by měly být diskutovány a přijaty v jejich duchu, tedy po schválení Užšího pléna První trasy.

Pro povahu První trasy a naši radost ze společného dění jsou uvedené principy důležité, ale rozhodující je pro ni dobrá vůle a jednání každého z nás.

 


Kontakt

Pavel Stulík (PaS)

603227967

Rukověť

Portréty lidí z Jedničky najdete na albu níže:

Seznam lidiček Jednicka-2_2015-1.xls  je zaheslován, heslo sdělí PaS mailem, resp. osobně

Nekrolog Tondy Rosického a Hanky Hanákové  najdete po kliknutí na podtržené jméno

Narození Adély Komoňové a Elišky Novotné-Syslové najdete po kliknutí na podtržené jméno

Polárka nás opustila

Vnoučata našich členů Lubora a Ilonky Šmídů, Jitky Warausové a manželů Veselských najdete po kliknutí na podtržené jméno

Historické vítězství Jedničky na Stezce 2017

Jarda Pšenička nás opustil 2017 , Parte , fotografie a video